Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi, Mecidiyeköy Mahallesi Nacikasım sok No: 10 D: 4 Şişli İstanbul adresinde mükim İmge Tercümanlık Reklam ve Ses Sistemleri LTD Şti. (metinde "İmge Tercümanlık" olarak anılacaktır) ait http://www.tercumeofisi.com adresinde bulunan (metinde "Tercüme Ofisi" olarak geçecektir.) web sitesinde sunduğumuz hizmetlerden yararlanan Müşterilerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 1. Müşteri, işbu sözleşme ile üye hesabı onay emailinin kendisine ulaşmasından itibaren İmge Tercümanlık tarafından sunulan "Tercüme Ofisi" platformundaki tercüme hizmeti veren firmaların üyelere sağladığı tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.
 2. İmge Tercümanlık, Müşterinin "Tercüme Ofisi"ne yüklediği tüm dokümanları ve tamamlanmış çevirilerini güvenli bir şekilde saklayacaktır. "Tercüme Ofisi" hizmet ağından kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde Müşteri, İmge Tercümanlık'ı sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 3. Müşteri'nin "Tercüme Ofisi" sitesindeki hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve "Tercüme Ofisi"ne yüklediği dokümanın çevirisine ilişkin ücreti İmge Tercümanlık'a ödemesi gerekmektedir. İmge Tercümanlık sözleşme konusu hizmeti Müşteri'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya Müşteri tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya Havale ile İmge Tercümanlık hesabına ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde Müşteri "Tercüme Ofisi" hizmetlerinden yararlanamaz.
 4. İmge Tercümanlık, Müşteri'nin işbu sözleşme koşullarına ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Müşteri'nin "Tercüme Ofisi"ne yüklediği dokümanların işbu sözleşme ve sitede yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Müşteri'ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili hizmetini geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda Müşteri'ye, hizmet karşılığı ödediği bedel İmge Tercümanlık tarafından ödemenin yapıldığı şekilde iade edilir.
 5. Müşteri, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri, İmge Tercümanlık tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği "Tercüme Ofisi" üzerinde kullanacağı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Müşteri'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına kısmen veya tamamen devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Müşteri sorumlu olup, İmge Tercümanlık bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli-idari para cezası ve-veya tazminat için Müşteri'ye aynen rücu hakkını haizdir.
 6. "Tercüme Ofisi" sitesinin hedefi tercüme hizmeti almak ve vermek isteyen şahıs ve tüzel kişileri online bir ortamda buluşturarak belge ve doküman çeviri hizmetleri alış verişine güvenli bir site üzerinden aracılık etmektir. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden İmge Tercümanlık'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Müşterinin "Tercüme Ofisi" üzerinden gerçekleştireceği tüm çeviri alış veriş işlemleri Müşteri tarafından yapılacak olup, bu hususta İmge Tercümanlık'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. Müşteri, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Müşteri, başkalarının "Tercüme Ofisi" üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Müşteri, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı veya Müşteri, "Tercüme Ofisi" üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde İmge Tercümanlık bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adlı para cezaları için Müşteri'ye aynen rücu edilecektir.
 8. Müşteri, "Tercüme Ofisi" sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile İmge Tercümanlık tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde "Tercüme Ofisi" kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adlı para cezaları için Müşteri' ye aynen rücu edilir.
 9. Müşteri, İmge Tercümanlık'ın, "Tercüme Ofisi" sitesine üye olan çevirmenler tarafından sağlanan çevirisi yapılmış içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin ve içeriğin doğruluğunu ve kalitesini araştırma sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerikler ve çevirilerinden çıkabilecek zararlardan dolayı İmge Tercümanlık'ın, İmge Tercümanlık ekibi, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 10. İmge Tercümanlık her zaman için tek taraflı olarak Müşteri' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Müşteri işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda İmge Terücmanlık'ın sorumluluğu, Müşteri tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının Müşteri'ye iadesi ile sınırlıdır.
 11. Müşteri, "Tercüme Ofisi" sitesi üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 3.maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde İmge Tercümanlık çeviri hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, İmge Tercümanlık tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir. Yine İmge Tercümanlık her zaman için ücrette değişiklik yapabilir. İmge Tercümanlık'ın internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, Müşteri'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.
 12. Müşteri, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda "Tercüme Ofisi" kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, işbu sözleşmenin ifası kapsamında İmge Tercümanlık hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.
 13. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İmge Tercümanlık işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İmge Tercümanlık için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İmge Tercümanlık'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve ınternet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İmge Tercümanlık'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 14. Müşteri ile İmge Tercümanlık arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, Müşteri'nin "Tercüme Ofisi" üzerindeki üyelik başvurusu formunun eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde İmge Tercümanlık tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.
 15. Müşteri, üyelik başvuru formunda verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri bu bilgiler arasında yer alan elektronik posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu email adresinde meydana gelen herhangi bir değişikliği platform üzerinde üyelik bilgilerini güncelleyerek güncellemesi gerektiğini ve bu email adresine yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
 16. Müşteri, sözleşme konusu mal/hizmetin ödemesinin yapılmasından itibaren, hizmetin kendisine henüz servis edilmemiş olması durumunda 6 saat içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde İmge Tercümanlık'a e-posta veya telefon yolu ile bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Müşteri'ye iade edilir ve mal/hizmet iade alınır.
 17. İmge Tercümanlık tarafından sunulan tercüme - çeviri hizmetleri çevrilecek karakter basına ve seçilen diller arasındaki çarpan oranına göre fiyatlandırılır ve ödeme öncesi Müşterinin çevirisini yaptırmak istediği dokümanın uzunluğuna göre ücret bilgisi Müşteriye "Tercüme Ofisi" üzerinden sunulur. Hizmetten istifade etmek isteyen Müşteriler-kullanıcılar bu bedeli ödeyerek tercüme-çeviri hizmetinden faydalanabilir.
 18. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.
Hizli Erişim Formu
Dosya
Tercüme Teklifi Gönder Teklifiniz gönderildi. En kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanacaktır.